Dramas Released in January 2019

Here you can find all the dramas that were released in January 2019 and already finished airing:

World Without Fraud – 天下无诈

006OyiUYly1fo0u6xv0l5j31ww2li4qs

Release Date: 2019-01-30
Main Cast: Guo Xiao Dong, Xu Yue, Wang Qian
Genre: Police, Crime, Investigation
Network: Beijing TV
Episodes: 40
Trailers: Trailer (RAW)
Where to watch with subtitles: currently no subs available
(request the license on Viki and Netflix)


My Father & Daddy – 我的亲爹和后爸

006Pjeysly1fzmephpiukj33f14s91l0

Release Date: 2019-01-30
Main Cast: Zhang Yi, Zhang Guo Li, Li Jian Yi
Genre: Comedy, Family
Network: Dragon TV
Episodes: 38
Where to watch with subtitles: currently no subs available
(request the license on Viki and Netflix)


The Legends – 招摇

p2546282119

Release Date: 2019-01-28
Main Cast:
Bai Lu, Xu Kai, Dai Xu, Xiao Yan
Genre:
Costume & Period, Romance, Xianxia
Network:
Hunan TV
Episodes: 56 (TV version), 55 (DVD version)
Original Novel: The Legends by Jiu Lu Fei Xiang
Trailers: Trailer 1 (RAW), Trailer 2 (RAW), BTS (RAW)
Where to watch with subtitles: Youtube, Viki
Add this drama to your MyDramaList


Warm Village – 温暖的村庄

p2546578683

Release Date: 2019-01-27
Main Cast: Wang You Shuo, Zhao Yuan Yuan, Fan Ming, Tian Wei Chen, Ma Hao Bo
Genre: Rural Area
Network: Shandong TV
Episodes: 42
Trailers: Trailer (RAW)
Where to watch with subtitles: currently no subs available
(request the license on Viki and Netflix)


The Brothers – 义海

p2545659545

Release Date: 2019-01-17
Main Cast: Li Jian, Lin Jiang Guo, Han Yu Chen
Genre: Historical
Network: Anhui TV
Episodes: 41
Trailers: Trailer (RAW)
Where to watch RAW: Youtube
Where to watch with subtitles: currently no subs available
(request the license on Viki and Netflix)


My Enemy, My Neighbour – 我的冤家住对门

p2213449691

Release Date: 2019-01-11
Main Cast: Michael Chen, Wang Ou, Bao Bei Er, Zhang Xi Ai
Genre: Romance, Comedy
Network: Shandong TV
Episodes: 30
Where to watch with subtitles: currently no subs available
(request the license on Viki and Netflix)


Yunwu Street – 星火云雾街

79010ee7ly1fyunw931wfj215e0u0x6r

Release Date: 2019-01-10
Main Cast: Zhang Tong, Yang Ruo Xi
Genre: War
Network: CCTV-8
Episodes: 34
Where to watch with subtitles: currently no subs available
(request the license on Viki and Netflix)


Spy Hunter – 天衣无缝

p2537126487

Release Date: 2019-01-10
Main Cast: Qin Jun Jie, Xu Lu, Hu Hai Feng
Genre: Historical, Espionage
Network: Zhejiang Satellite TV, Jiangsu TV
Episodes: 48
Trailers: Trailer 1 (RAW), Trailer 2 (RAW)
Where to watch with subtitles: Youtube


Set Sail – 启航

p2545083321

Release Date: 2019-01-09
Main Cast: Guo Jing Lin, Yao Gang, Liu Wei, Guo Jia Ming, Zhai Wan Chen, Liang Zhi, Gao Bo, Liu Mei Ren, Fu Xiao, Yang Kai Han
Genre: Life, Workplace
Network: CCTV-1
Episodes: 36
Where to watch with subtitles: currently no subs available
(request the license on Viki and Netflix)


I Will Never Let You Go – 小女花不弃

007wRuI0gy1fys0wjpjp4j31jk2977wi

Release Date: 2019-01-08
Main Cast:
Ariel Lin, Zhang Bin Bin
Genre:
Costume & Period, Romance
Network:
Zhejiang Satellite TV
Episodes: 51
Original Novel: Young Girl Hua Bu Qi by Zhuang Zhuang
Trailers: Trailer 1 (RAW), Trailer 2 (RAW)
Where to watch with subtitles: Viki


Behind the Scenes – 幕后之王

p2524684275

Release Date: 2019-01-05
Main Cast: Zhou Dong Yu, Luo Jin
Genre: Youth, Romance, Workplace
Network: Dragon TV, Beijing TV
Episodes: 46
Trailers: Trailer 1 (RAW), Trailer 2 (RAW), Trailer 3 (RAW), Trailer 4 (RAW)
Where to watch RAW: Youtube
Where to watch with subtitles: currently no subs available
(request the license on Viki and Netflix)